Kestävän elämän manifesti

Kestävän elämän manifesti paneutuu tuhovoimaisen kasvukapitalismin ja hampaattoman ”punavihreän ilmastoagendan” ongelmiin sekä esittää vaihtoehtoista, omavaraisempaa tapaa rakentaa yhteiskunnallista ja taloudellista tulevaisuutta, esimerkiksi ”uusmaalaistumisen” kautta. Kirja puhuu myös heikosta ja vahvasta kestävyydestä sekä avaa väkivallan käsitteen moninaisuutta.

Pasi Heikkurinen ja Toni Ruuska ovat kauppatieteen tohtoreita ja laajasti julkaisseita tutkijoita. Suurin osa kirjan artikkeleista on julkaistu aiemmin muun muassa Elonkehä-, Tieteessä tapahtuu ja Tiede & Edistys -lehdissä. Nyt kirjoittajat tarjoavat synteesin ajattelustaan yksissä kansissa.

Hinta: 25€ (sisältää postikulut)

Sivumäärä: 147

Tilaukset: elonkeha.tilaus[at]gmail.com

Täysikokoiset kuvat:

Kestävän elämän manifestista sanottua:

Miten ratkaista sivilisaatiomme ja
elonkehän kriisi? Entä jos vihreä
kuluttajuus, uusi teknologia, vihreä
kasvu ja lisäraha eivät poistakaan
ahdinkoamme vaan pahentavat
sitä? Miksi Suomessa ei puhuta
väestönkasvusta ja vauraudesta
ongelmina? Jos haluat tietää, lue
tämä manifesti: tiukkaa analyysiä ja
sydänverellä kirjoitettuja tekstejä.

Tuula Helne
Johtava tutkija,
Kelan tutkimusyksikkö

Ylikuluttavien yhteiskuntien on
tehtävä nopeasti kestävyyssiirtymä,
jossa luovutaan fossiilisten polt-
toaineiden käytöstä ja lopetetaan
luonnonvarojen liikakäyttö. Kestä-
vän elämän manifesti ruotii juuria
myöden ja monesta näkökulmasta
ratkaisevat ilmiöt ja sanat: kestä-
vyys, luonto, kapitalismi. Kirjoit-
tajien laaja-alainen asiantuntemus
on tiivistetty yhteen, on kokoavan
näkemyksen aika! Manifesti esittää
innostavasti, että kestävä elämä
on mahdollista omavaraistumalla,
paikallisuuden ja yhteisöllisyyden
voimin.

Tere Vadén
Dosentti, tutkija,
BIOS-tutkimusyksikkö

Kirjan arvo punnitaan ennemmin
oikeissa kysymyksissä kuin vastauksissa.
Heikkurinen ja Ruuska kysyvät, miten
päästään eroon kapitalismista ja mitä
sen jälkeen. Tästä alkaa ekologista kriisiä koskeva keskustelu, jolla on todellista merkitystä.

Olli Tammilehto
Vapaa tutkija, tietokirjailija

Jäätiköt sulavat, ekologisten ongel-
mien esittely ei riitä vaan tarvitaan
vahvasti kestävä muutos. Tämä
manifesti tarjoaa sekä kiintoisaa
aikalaisanalyysiä että konkreet-
tisen ja radikaalin eli juurisyihin
pureutuvan ratkaisuehdotuksen.
Kasvuriippuvuudesta irtautuminen,
kokonaiskulutuksen vähentäminen
ja maan äärelle asettuminen muo-
dostavat innostavan vaikkei helpon
vision. Ota kantaa ja ota paikkasi
muutoksen tekijänä!

Pauliina Kainulainen
Tietokirjailija, ekoteologi,
Kohtuus vaarassa -liikkeen
toimija

On rohkea ja kauankin kaivattu
teko, että Suomen akateemisista
tutkijapiireistä jotkut nousevat
selkein sanoin ja suomen kielel-
lä kantamaan vastuutaan laajalti
hahmottamaansa kestämätöntä
kehitystä vastaan. ”Kestävän elä-
män manifesti” on tällainen teko.
Pasi Heikkurinen ja Toni Ruuska
osoittavat monilla kirjoituksillaan
hajautettuun pientuotantoon sekä
jakamiseen ja vaihdantaan perustu-
vien paikallisyhteisöjen kehittämi-
sen välttämättömyyttä sekä tarvetta
tiedon välittämiseen omavaraistu-
vista ja maaseutuperäisistä pai-
kallisyhteisöistä kestävän elämän
perustoina. Uusmaalaistuminen ja
yhteisöllisyyden edistäminen on
ratkaisukeskeinen ohjenuora, johon
kirjoittajat suuntaavat pyrkimyk-
sensä, aiheellisesti ja perustellen.

Kai Vaara
Katajamäen yhteisö